സർക്കാർ തൊഴിലവസരങ്ങള് : പ്രൊഫഷണലുകള്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാന് മികച്ച ഗവണ്മെന്റ് സംഘവും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളും

വാഗ്ദാനം ചെയ്യപ്പെട്ട ശമ്പള പാക്കേജുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, മികച്ച 5 ഗവൺമെന്റ് സംഘടനകൾ

  1. Birla Institute of Technology and Science Pilani (0.0 Lacs)

പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം ജനപ്രീതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, ടോപ്പ് 5 ഗവൺമെന്റ് സംഘടനകൾ ആകുന്നു

  1. Birla Institute of Technology and Science Pilani (2 അനുയായികൾ)

ഏതൊരു സർക്കാർ വകുപ്പിലും ഒരു ജോലി ക്രാസിങ്ങിനിൽക്കുന്നതായി സംശയമില്ല. ഒരു ഗവൺമെന്റ് ജോബ് സ്വീകരിക്കുന്നത് ശരാശരി തൊഴിലാളിവർഗ്ഗ ജനസംഖ്യക്ക് ഒരു സ്വപ്നം മാത്രമാണ്. വ്യത്യസ്തരായ ആളുകൾ തങ്ങളുടെ മികച്ച കമ്പനികളെ വിവിധ രീതികളിൽ മൂല്യനിർണ്ണയം ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ, നിങ്ങൾ ധാരാളം ചിന്താപ്രക്രിയകൾ പ്രയോഗിച്ച് നിങ്ങളുടെ താലന്തു / കഴിവുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ വകുപ്പും കണ്സ് പ്രൊഫൈലും തിരഞ്ഞെടുത്ത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ പല കാര്യങ്ങളും സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി തകർക്കുകയെന്ന സ്വപ്നം കാണുമ്പോൾ. മാനേജ്മെൻറ് കമ്മിറ്റി / നേതൃത്വം, മാനവ വിഭവശേഷി (HR) നയങ്ങൾ, ജോലി സാധ്യത, ശമ്പള പാക്കേജ് മുതലായവ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ പോലുള്ള ഘടകങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുന്നു. ശമ്പളം ഒരു പ്രധാന ഘടകം ആണ്, കാരണം ഗവൺമെന്റിന്റെ തൊഴിൽ അവസരങ്ങളിൽ പലതും പലപ്പോഴും പ്രൈവറ്റ് കോർപറേറ്റ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന ശമ്പള പാക്കേജിന് മുന്നിൽ യുദ്ധത്തെ അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. മേഖല അല്ലെങ്കിൽ എംഎൻസി ന്റെ. ശമ്പളവും ജനപ്രീതിയും അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഗവൺമെൻറ് സംഘടനകളെ ഇവിടെ യൂട്യൂബ് വർക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, അത് വെർച്വൽ പിന്തുടരുന്നവരുടെ എണ്ണം ആണ്.